Hệ thống PCCC (báo cháy, chữa cháy)

Hệ thống PCCC (báo cháy, chữa cháy)

11
Đã thực hiện
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.611.590.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói