Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị phần cứng cho hệ thống công nghệ thông tin về đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ và quản lý cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị phần cứng cho hệ thống công nghệ thông tin về đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ và quản lý cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị phần cứng cho hệ thống công nghệ thông tin về đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ và quản lý cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Thuộc Chương trình Ứng dụng công nghệ thông tin của Trung tâm Lưu ký

Nguồn vốn: Ngân sách năm 2007

Bên mời thầu: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLK)

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ ngày 09/11/2007 đến trước 14 giờ ngày 26/11/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Kế toán – Tài chính, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, số 164 Trần Quang Khải, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 9351486

Giá bán: 500.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 26/11/2007.