Cung cấp và lắp đặt Cổng trục 200 tấn tại Ụ khô 10.000 DWT

Cung cấp và lắp đặt Cổng trục 200 tấn tại Ụ khô 10.000 DWT

gói thầu số 14
28/01/2008
540 ngày
Giá gói thầu:
 • 52.617.600.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu