Cung cấp và lắp đặt Cổng trục 150 tấn tại Đà tàu 6.500 DWT

Cung cấp và lắp đặt Cổng trục 150 tấn tại Đà tàu 6.500 DWT

gói thầu số 15
28/01/2008
540 ngày
Giá gói thầu:
 • 46.462.500.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu