Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình- Thuộc dự án thành phần: hệ thống kênh & công trình trên kênh và khai hoang xây dựng đồng ruộng – Công trình Ia Mal

Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình- Thuộc dự án thành phần: hệ thống kênh & công trình trên kênh và khai hoang xây dựng đồng ruộng – Công trình Ia Mal

01
Từ ngày 11-12-2007 đến 27-12-2007
120 ngày (kể từ ngày giao nhận hệ thống mốc)
Giá gói thầu:
 • 1.678.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu hạn chế
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói