Cung cấp, lắp đặt trạm phát điện diezel

Cung cấp, lắp đặt trạm phát điện diezel

01
Ngày 29/1/2008
07 tháng
Giá gói thầu:
 • 11972488950 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu