Xây lắp

Xây lắp

01
Quý I năm 2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.822.605.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá