hạng mục San nền công trình Trường THPT Thạnh Hóa tỉnh Long An

hạng mục San nền công trình Trường THPT Thạnh Hóa tỉnh Long An

01
từ 24/12/2007 đến 18/01/2008
90
Giá gói thầu:
 • 2.915.807.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá