Cung cấp thiết bị quan trắc, phân tích không khí điện di hiện trường

Cung cấp thiết bị quan trắc, phân tích không khí điện di hiện trường

01
Năm 2008
không quá 200 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 5.486.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói