Cung cấp máy quang phổ hấp thụ nguyên tử

Cung cấp máy quang phổ hấp thụ nguyên tử

01
năm 2008
không quá 100 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 1.595.200.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói