Cung cấp thiết bị đo TOC

Cung cấp thiết bị đo TOC

01
năm 2008
không 100 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 1.181.600.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói