Gói thầu số 1: Cung cấp thiết bị quan trắc, phân tích không khí điện di hiện trường

Gói thầu số 1: Cung cấp thiết bị quan trắc, phân tích không khí điện di hiện trường

01
Năm 2008
Không quá 200 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 5.486.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu