Cầu kênh Mới tại Km0+237, đường lộ Giồng Tre, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Cầu kênh Mới tại Km0+237, đường lộ Giồng Tre, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

01
Tháng 12/2007; tháng 01/2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.812.185.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu