Tư vấn đấu thầu xây lắp

Tư vấn đấu thầu xây lắp

02
Tháng 11/2007 đến tháng 02/2008
Từ ngày ký Hợp đồng đến ngày có QĐ phê duyệt KQĐT gói XL
Giá gói thầu:
 • 27.062.137 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói