Xây lắp (bao gồm cả chi phí xây dựng nhà tạm)

Xây lắp (bao gồm cả chi phí xây dựng nhà tạm)

03
Tháng 12/2007 đến tháng 03/2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 14.402.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá