Bảo hiểm công trình gói XL

Bảo hiểm công trình gói XL

06
Tháng 03/2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 57.609.659 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm