Kiểm toán công trình

Kiểm toán công trình

07
Tháng 11/2008 đến tháng 02/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 108.523.154 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm