xây lắp công trình

xây lắp công trình

04
quý 2/2008
200 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.910.824.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói