Tư vấn giám sát thi công công trình

Tư vấn giám sát thi công công trình

06
theo thời gian gói thầu xây lắp
theo thời gian gói thầu xây lắp
Giá gói thầu:
 • 77.326.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói