Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

08
theo thời gian gói thầu xây lắp
theo thời gian gói thầu xây lắp
Giá gói thầu:
 • 8.906.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói