Công trình Trường Trung học Y tế Long An, hạng mục Khối phục vụ học tập, Khối ký túc xá

Công trình Trường Trung học Y tế Long An, hạng mục Khối phục vụ học tập, Khối ký túc xá

01
Từ ngày 02/01/2008 đến ngày 04/02/2008
330 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.246.300.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu