Gói thầu số 3: Cung cấp thiết bị xác định đặc trưng bề mặt của xúc tác và đặc trưng của màng phục vụ xử lý môi trường

Gói thầu số 3: Cung cấp thiết bị xác định đặc trưng bề mặt của xúc tác và đặc trưng của màng phục vụ xử lý môi trường

01
Năm 2008
100 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 2.032.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu