Tư vấn đấu thầu xây lắp

Tư vấn đấu thầu xây lắp

4
tháng 12/2007
Từ khi ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt KQĐT gói XL
Giá gói thầu:
 • 33.992.186 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói