Kiểm toán công trình

Kiểm toán công trình

7
Tháng 12/2007 đến tháng 02/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 166.538.951 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm