Tư vấn lập TKBVTC

Tư vấn lập TKBVTC

3
tháng 3 năm 2007
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 499805227 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm