Tư vấn thẩm tra TKBVTC

Tư vấn thẩm tra TKBVTC

4
tháng 3 năm 2007
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 49350047 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm