Gói thầu số 01: Mua sắm, vận chuyển, lắp đặt thiết bị

Gói thầu số 01: Mua sắm, vận chuyển, lắp đặt thiết bị

01
Quý 1 năm 2008
100 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.946.649.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu