Xây lắp + thiết bị

Xây lắp + thiết bị

01
Quý I, II năm 2008
12 tháng (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ)
Giá gói thầu:
 • 16.516.476.193 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Hợp đồng hỗn hợp