Thiết bị

Thiết bị

1
tháng 12/2007 đến 01/2008
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.764.102.450 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói