Hệ thống thu gom và xử lý nước thải KCN Mỹ Tho

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải KCN Mỹ Tho

01
Quý I/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 25.300.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu