Chế tạo và thi công cọc

Chế tạo và thi công cọc

1
Đang thực hiện
4,5 tháng
Giá gói thầu:
 • 40.653.950.560 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá