Xây dựng giai đoạn 1

Xây dựng giai đoạn 1

2
tháng 1/2008 đến tháng 3/2008
8 tháng
Giá gói thầu:
 • 170.659.793.867 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu