Dây chuyền chiết 60.000hl/tháng

Dây chuyền chiết 60.000hl/tháng

5
tháng 1/2008 đến tháng 3/2008
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 115.670.812.680 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu