Thiết bị phụ trợ

Thiết bị phụ trợ

6
tháng 1/2008 đến tháng 3/2008
8 tháng
Giá gói thầu:
 • 44.897.455.400 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu