Xử lý nước nấu bia

Xử lý nước nấu bia

7
tháng 3/2008 đến tháng 5/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 7.200.686.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói