Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

12
tháng 1/2008 đến tháng 3/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.282.260.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói