Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị

Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị

13
tháng 1/2008 đến tháng 3/2008
8 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.597.300.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói