Bảo hiểm

Bảo hiểm

14
tháng 12/2007
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.541.481.864 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói