Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

3
quí I/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 19537614 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm