Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

4
quí I/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 37289487 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá