Đầu tư 10 máy quay phim cho phóng viên

Đầu tư 10 máy quay phim cho phóng viên

01
Quý IV/2007
60 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lể theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 1.630.963.750 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu