Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

2
Quý IV/2007
Tổng cộng 2 tháng
Giá gói thầu:
 • 29167 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian