Tư vấn kiểm định chất lượng và cấp chứng chỉ công trình.

Tư vấn kiểm định chất lượng và cấp chứng chỉ công trình.

3
Quý III/2008
42 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.620.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói