Lắp đặt 02 máy phát điện dự phòng, gồm 01 máy điện 3 pha 220/380 KV công suất 1.800 KVA cấp điện cho trạm bơm cấp 2 và khâu xử lý; 01 máy phát điện 3 pha 220/380 KV công suất 500 KVA cấp điện cho trạm bơm cấp 1

Lắp đặt 02 máy phát điện dự phòng, gồm 01 máy điện 3 pha 220/380 KV công suất 1.800 KVA cấp điện cho trạm bơm cấp 2 và khâu xử lý; 01 máy phát điện 3 pha 220/380 KV công suất 500 KVA cấp điện cho trạm bơm cấp 1

01
01/2008-03/2008
theo hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 5.700.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu