xây dựng nhà máy đặt bơm

xây dựng nhà máy đặt bơm

02
01/2008-03/2008
theo hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 300.000.000 (VND)
 • Vốn vay và tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói