Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Cao Lãnh

Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Cao Lãnh

01
9h00 ngày 24/01/2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.562.146.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá