Thẩm tra thiết kế kỹ thuật – Tổng dự tóan

Thẩm tra thiết kế kỹ thuật – Tổng dự tóan

1
Tháng 12/2007
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 14.393.990 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm