Lựa chọn và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp

Lựa chọn và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp

2
Sau khi duyệt TKKTTC và TDT
Từ ngày ký hợp đồng đến khi có kết quả đấu thầu
Giá gói thầu:
 • 11.745.496 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm