Bảo hiểm xây lắp

Bảo hiểm xây lắp

4
Khi thực hiện gói thầu xây lắp
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 8.052.582 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm