kiểm tóan công trình

kiểm tóan công trình

7
Khi hòan thành công trình
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 20.083.140 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm